Bases Legals

BASES DEL SORTEIG D’ADJUDICACIÓ DE PLACES DEL “GIRONA10” 2019


Què és el girona10?

L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona durant els dies 25, 26 i 27 de gener de 2019 posa en marxa la vuitena edició del Girona10. Girona10 és una activitat promoció de la ciutat de Girona com a destinació de turisme, gastronomia, cultura, comerç, esport. A través d'un sorteig s'adjudiquen de forma gratuïta les reserves d'allotjament, espectacles i activitats del Girona FC. Tots els interessats poden participar a partir del dia 14 de gener a les 11h i fins el dia 17 de gener a les 9h, a través de la inscripció a la pàgina web www.girona10.net. El dia 17 de gener es procedirà a fer el sorteig. A partir del número de tall s’assignaran els premis en funció de l’elecció escollida i no hauran de ser nombres consecutius. Juntament amb els premis del sorteig, hi haurà un munt d'activitats, promocions que el comerç gironí proposarà, entrada gratuïta als museus i monuments de Girona, visites guiades i una representació dels principals esdeveniments culturals que hi ha durant l'any a Girona.

 

Primera: acceptació de les presents bases legals

És requisit indispensable per a participar en aquest sorteig l’acceptació de la totalitat de les presents bases legals.

 

Segona: entitat organitzadora i participants 

L’Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració de Girona amb CIF G-17258872 i domicili a Carrer Marquès Caldes de Montbui nº60, baixos de (17003) Girona (en endavant l’Organitzador), realitzarà un sorteig de les places ofertes pels seus establiments associats, en el que podran participar totes les persones, que siguin majors d’edat i tinguin plena capacitat d’obrar. Cada participant només pot emplenar un únic formulari de participació.

 

Tercera: places a adjudicar

L'adjudicació de les nits d'allotjament, entrades d'espectacles i activitats del Girona FC, es farà a partir del número que hagi resultat guanyador en el sorteig del dia 17/01/2019. A partir del número afortunat (aquest inclòs), el sistema repartirà en ordre ascendent els premis en funció de disponibilitat i categoria escollida. El nombre de places podrà variar sensiblement per causes alienes a l'Organitzador.

Els afortunats que confirmin el seu premi optaran a:

El premi d'ALLOTJAMENT consisteix en una nit per a dues persones en una habitació doble gratuïta (taxa turística no inclosa). En el correu electrònic s'especificarà l'establiment i la nit.

El premi d'ESPECTACLE consisteix en dues entrades gratuïtes per al Teatre Municipal de Girona o per el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or. En el correu electrònic s'especificarà l'espectacle i la data.

El premi GIRONA FC consisteix en una entrada doble pel partir Girona FC-Barcelona FC o una entrada doble pel partit Girona FC-SD Huesca o una samarreta signada pels jugadors del Girona FC o un pack "Orgull Gironí". En el correu electrònic s'especificarà l’opció guanyada.

S’adverteix als afortunats en premi d’allotjament, el deure de pagar la taxa turística.

El participant en el sorteig només pot optar a prendre part en el sorteig de premis d'una de les tres categories a escollir: allotjament, espectacle, Girona FC. Participar en una categoria implica no participar en el sorteig de la resta de premis d'altres categories.

 

Quarta: sistema de sorteig

  1. a) Del dia 14 de gener a les 11h, fins el dia 17 de gener a les 9h, els interessats que compleixin els requisits legals per a poder participar, podran inscriure’s mitjançant el formulari de participació que trobaran en la pàgina web www.girona10.net.

Amb l’enviament de dit formulari el participant accepta en la seva totalitat les presents bases legals.

  1. b) En el marge de 24-48 hores els participants rebran un correu confirmant la recepció de les seves dades i adjudicant-los un número de participació. Aquest número de participació serà el seu identificador als efectes de saber si han estat afortunats o no, motiu pel qual s’aconsella que, si no es rep el correu confirmatori, es comprovi que aquest no hagi anat a parar a la bústia brossa.

El fet d’obtenir el número de participació per al sorteig no implica l’obtenció de premi.

  1. c) El dia 17 de gener es realitzarà un sorteig públic i s’obtindrà un número de tall. A partir d’aquest número s’assignaran els premis en funció de l’elecció escollida i no hauran de ser nombres consecutius. Els afortunats rebran un correu fent-los saber (i) la plaça concreta que els hi ha estat assignada així com indicant-los el sistema de confirmació de la mateixa, (ii) les dades de l’establiment, i (iii) tota aquella altra informació essencial i necessària per poder gaudir al màxim del GIRONA10.

L’assignació de places no pressuposa en cap cas la seva adjudicació. Per tal que es procedeixi a la seva adjudicació els afortunats hauran de seguir les indicacions del correu i aquelles particulars de cada establiment per tal que les assignacions es consolidin i siguin adjudicades. En cas que els afortunats no duguin a terme aquests indicacions en el termini indicat, s’entendrà que renuncien a les places assignades.

El termini màxim per a dur a terme aquestes indicacions començarà en el moment de recepció del correu de confirmació i acabarà el dia 21 de gener. L’Organitzador no es responsabilitza del fet que el participant receptor del correu, no rebi per causes no imputables a aquest o no llegeixi el correu, dins el termini anteriorment indicat.

  1. d) Per la seva banda, els participants que no hagin resultat afortunats, també rebran un correu electrònic informant-los d’aquest fet.

 

Cinquena: sorteig

El sorteig públic es realitzarà el dia 17 de gener de 2019. Si per causes alienes a la voluntat de l’Organitzador no es pogués dur a terme el sorteig en la data prevista, aquest es suspendrà i passarà a realitzar-se en la data laborable (exclosos dissabtes, diumenges i dies festius) immediatament posterior, una vegada s’hagi solucionat el problema que hagi impedit la realització del sorteig en la data prevista. En aquest cas, els nous terminis per a procedir a confirmar les places adjudicades s’indicaran expressament en el correu electrònic que s’enviï així com a la pàgina web www.girona10.net.

El sistema escollit per a dur a terme l’assignació de les places ofertes és el següent:

L’Organitzador del sorteig posarà en 5 recipients boles numerades. Cada recipient tindrà 10 boles numerades del 0 al 9, excepte el recipient de les desenes de miler, que tindrà tantes boles com milers de participants s’hagin inscrit. De cada recipient sortirà un número que correspondrà, a les unitats, les desenes, les centenes, les unitats de miler i les desenes de miler. Amb aquest sistema s’obtindrà de forma totalment aleatòria i objectiva el número de tall a partir del qual els participants es consideraran afortunats de les places a assignar. El titular del número de participació que surti dels recipients i els següents números de participació correlatius en ordre ascendent fins a esgotar les places ofertes, seran els afortunats. 
Si el número que sortís fos el 00000, s’entendrà que el primer número afortunat serà el 00001.

 

Sisena: frau

En el cas que l’Organitzador detecti qualsevol anomalia o sospiti que un participant està impedint el normal funcionament del sorteig, de qualsevol forma possible podrà, de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquest participant.

L’Organitzador es reserva el dret de sol·licitar l’acreditació personal i fefaent dels participants afortunats així com el dret d’eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i/o el transcurs normal i reglamentari del present sorteig o a aquell que s’evidenciï o es sospiti que té una actuació irregular en sentit estricte.

 

Setena: canvis

Les Places del present sorteig no podran en cap cas, ser objecte de canvi, alteració o compensació en metàl·lic.

 

Vuitena: tractament de dades de caràcter personal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants autoritzen que les dades personals que s’han fet constar en el formulari de participació, així com aquelles altres que pugui facilitar en el futur, s’incorporin a un fitxer titularitat de l’Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració de Girona amb la finalitat de poder gestionar amb l’establiment corresponent les places que hagin estat assignades mitjançant el present sorteig, així com per a poder enviar informació i publicitat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels productes i serveis oferts per l’Associació. Aquestes dades personals no seran cedides excepte en els casos anteriorment indicats així com en aquells altres regulats per la pròpia normativa. En qualsevol cas, tots els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i la seva normativa de desenvolupament, a través de la següent adreça: c/ Marquès Caldes de Montbui nº 60, baixos de (17003) Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI o mitjançant l’adreça de correu electrònica info@gironahostaleria.com

 

Novena: responsabilitat

L’Organitzador només respon de garantir la imparcialitat en el sistema d’assignació de les places ofertes però en cap cas es responsabilitza dels serveis oferts per cada un dels establiments i de les característiques d’aquests.

L’Associació tampoc es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poguessin afectar a la participació en el sorteig o als serveis rebuts com a contraprestació al pagament d’aquests.

L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus de despesa derivada de la participació en aquest sorteig, ja sigui de telèfon, desplaçaments o qualsevol altra circumstància, tampoc del pagament de la taxa turística dels allotjaments en que poguessin incórrer els participants o els afortunats en qualsevol de les fases del mateix.

 

Desena: legislació i fur aplicables

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada d’aquestes bases de participació serà d’aplicació la legislació espanyola davant els tribunals i jutjats nacionals competents.

A Girona, gener de 2019.

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Associació d'hostaleria, turisme i restauració de Girona es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’Associació d'hostaleria, turisme i restauració de Girona, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. L’Associació d'hostaleria, turisme i restauració de Girona, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

 

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament

Associació d'hostaleria, turisme i restauració de Girona

NIF: G17258872

c/ Marquès Caldes de Montbui núm.  60,  17003  Girona

Email: info@gironahostaleria.com

Finalitat del tractament

Oferir, prestar i facturar els nostres serveis de promoció d’activitats d'hostaleria, turisme i restauració.

Legitimació

  § Consentiment obtingut de l’interessat.

  § Execució del contracte de serveis.

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

 

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Associació d'hostaleria, turisme i restauració de Girona

NIF: G17258872

Adreça: c/ Marquès Caldes de Montbui núm.  60,  17003  Girona

Tel.: 659468847

Email: info@gironahostaleria.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

 

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 

En el cas dels currículums, també:

 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 

Algunes d’aquestes mesures són:

Organitza

11a34-ahg.jpg 261aa-logo-ajuntament-girona.png