Bases Legals

BASES DEL SORTEIG D’ADJUDICACIÓ DE PLACES DEL “GIRONA10” 2018


Què és el girona10?

L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona durant els dies 26, 27 i 28 de gener de 2018 posa en marxa la setena edició del Girona10. Girona10 és una activitat promoció de la ciutat de Girona com a destinació de turisme, gastronomia, cultura, comerç, esport. A través d'un sorteig s'adjudiquen de forma gratuïta les reserves d'allotjament, espectacles i activitats del Girona FC. Tots els interessats poden participar a partir del dia 16 de gener a les 17h i fins el dia 21 de gener a les 23.59h, a través de la inscripció a la pàgina web www.girona10.net. El dia 22 de gener es procedirà a fer el sorteig. A partir del número de tall s’assignaran els premis en funció de l’elecció escollida i no hauran de ser nombres consecutius. Juntament amb els premis del sorteig, hi haurà un munt d'activitats, promocions que el comerç gironí proposarà, entrada gratuïta als museus i monuments de Girona, visites guiades i una representació dels principals esdeveniments culturals que hi ha durant l'any a Girona.

 

Primera: acceptació de les presents bases legals

És requisit indispensable per a participar en aquest sorteig l’acceptació de la totalitat de les presents bases legals.

 

Segona: entitat organitzadora i participants 

L’Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració de Girona amb CIF G-17258872 i domicili a Carrer Marquès Caldes de Montbui nº60, baixos de (17003) Girona (en endavant l’Organitzador), realitzarà un sorteig de les places ofertes pels seus establiments associats, en el que podran participar totes les persones, que siguin majors d’edat i tinguin plena capacitat d’obrar. Cada participant només pot emplenar un únic formulari de participació.

 

Tercera: places a adjudicar

L'adjudicació de les nits d'allotjament, entrades d'espectacles i activitats del Girona FC, es farà a partir del número que hagi resultat guanyador en el sorteig del dia 22/01/2018. A partir del número afortunat (aquest inclòs), el sistema repartirà en ordre ascendent els premis en funció de disponibilitat i categoria escollida. El nombre de places podrà variar sensiblement per causes alienes a l'Organitzador.

Els afortunats que confirmin el seu premi optaran a:

El premi d'ALLOTJAMENT consisteix en una nit per a dues persones en una habitació doble gratuïta (taxa turística no inclosa). En el correu electrònic s'especificarà l'establiment i la nit.

El premi d'ESPECTACLE consisteix en dues entrades gratuïtes per al Teatre Municipal de Girona o per el Festival Internacional de Circ Elefant d'Or. En el correu electrònic s'especificarà l'espectacle i la data.

El premi GIRONA FC consisteix en una entrada doble pel partir Girona-Athletic Club que tindrà lloc el 04.02.18 o una pilota signada. En el correu electrònic s'especificarà l’opció guanyada.

S’adverteix als afortunats en premi d’allotjament, el deure de pagar la taxa turística.

El participant en el sorteig només pot optar a prendre part en el sorteig de premis d'una de les tres categories a escollir: allotjament, espectacle, Girona FC. Participar en una categoria implica no participar en el sorteig de la resta de premis d'altres categories.

 

Quarta: sistema de sorteig

a) Del dia 16 de gener a les 17h, fins el dia 21 de gener a les 23.59h, els interessats que compleixin els requisits legals per a poder participar, podran inscriure’s mitjançant el formulari de participació que trobaran en la pàgina web www.girona10.net.

Amb l’enviament de dit formulari el participant accepta en la seva totalitat les presents bases legals.

b) En el marge de 24-48 hores els participants rebran un correu confirmant la recepció de les seves dades i adjudicant-los un número de participació. Aquest número de participació serà el seu identificador als efectes de saber si han estat afortunats o no, motiu pel qual s’aconsella que, si no es rep el correu confirmatori, es comprovi que aquest no hagi anat a parar a la bústia brossa.

El fet d’obtenir el número de participació per al sorteig no implica l’obtenció de premi.

c) El dia 22 de gener es realitzarà un sorteig públic i s’obtindrà un número de tall. A partir d’aquest número s’assignaran els premis en funció de l’elecció escollida i no hauran de ser nombres consecutius. Els afortunats rebran un correu fent-los saber (i) la plaça concreta que els hi ha estat assignada així com indicant-los el sistema de confirmació de la mateixa, (ii) les dades de l’establiment, i (iii) tota aquella altra informació essencial i necessària per poder gaudir al màxim del GIRONA10.

L’assignació de places no pressuposa en cap cas la seva adjudicació. Per tal que es procedeixi a la seva adjudicació els afortunats hauran de seguir les indicacions del correu i aquelles particulars de cada establiment per tal que les assignacions es consolidin i siguin adjudicades. En cas que els afortunats no duguin a terme aquests indicacions en el termini indicat, s’entendrà que renuncien a les places assignades.

El termini màxim per a dur a terme aquestes indicacions començarà en el moment de recepció del correu de confirmació i acabarà el dia 24 de gener. L’Organitzador no es responsabilitza del fet que el participant receptor del correu, no rebi per causes no imputables a aquest o no llegeixi el correu, dins el termini anteriorment indicat.

d) Per la seva banda, els participants que no hagin resultat afortunats, també rebran un correu electrònic informant-los d’aquest fet.

 

Cinquena: sorteig

El sorteig públic es realitzarà el 22 de gener de 2018. Si per causes alienes a la voluntat de l’Organitzador no es pogués dur a terme el sorteig en la data prevista, aquest es suspendrà i passarà a realitzar-se en la data laborable (exclosos dissabtes, diumenges i dies festius) immediatament posterior, una vegada s’hagi solucionat el problema que hagi impedit la realització del sorteig en la data prevista. En aquest cas, els nous terminis per a procedir a confirmar les places adjudicades s’indicaran expressament en el correu electrònic que s’enviï així com a la pàgina web www.girona10.net.

El sistema escollit per a dur a terme l’assignació de les places ofertes és el següent:

L’Organitzador del sorteig posarà en 5 recipients boles numerades. Cada recipient tindrà 10 boles numerades del 0 al 9, excepte el recipient de les desenes de miler, que tindrà tantes boles com milers de participants s’hagin inscrit. De cada recipient sortirà un número que correspondrà, a les unitats, les desenes, les centenes, les unitats de miler i les desenes de miler. Amb aquest sistema s’obtindrà de forma totalment aleatòria i objectiva el número de tall a partir del qual els participants es consideraran afortunats de les places a assignar. El titular del número de participació que surti dels recipients i els següents números de participació correlatius en ordre ascendent fins a esgotar les places ofertes, seran els afortunats. 
Si el número que sortís fos el 00000, s’entendrà que el primer número afortunat serà el 00001.

 

Sisena: frau

En el cas que l’Organitzador detecti qualsevol anomalia o sospiti que un participant està impedint el normal funcionament del sorteig, de qualsevol forma possible podrà, de forma unilateral eliminar la inscripció d’aquest participant.

L’Organitzador es reserva el dret de sol·licitar l’acreditació personal i fefaent dels participants afortunats així com el dret d’eliminar a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i/o el transcurs normal i reglamentari del present sorteig o a aquell que s’evidenciï o es sospiti que té una actuació irregular en sentit estricte.

 

Setena: canvis

Les Places del present sorteig no podran en cap cas, ser objecte de canvi, alteració o compensació en metàl·lic.

 

Vuitena: tractament de dades de caràcter personal

En compliment d’allò establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els participants autoritzen que les dades personals que s’han fet constar en el formulari de participació, així com aquelles altres que pugui facilitar en el futur, s’incorporin a un fitxer titularitat de l’Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració de Girona amb la finalitat de poder gestionar amb l’establiment corresponent les places que hagin estat assignades mitjançant el present sorteig, així com per a poder enviar informació i publicitat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels productes i serveis oferts per l’Associació. Aquestes dades personals no seran cedides excepte en els casos anteriorment indicats així com en aquells altres regulats per la pròpia normativa. En qualsevol cas, tots els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a través de la següent adreça: c/ Marquès Caldes de Montbui nº 60, baixos de (17003) Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica info@gironahostaleria.com

 

Novena: responsabilitat

L’Organitzador només respon de garantir la imparcialitat en el sistema d’assignació de les places ofertes però en cap cas es responsabilitza dels serveis oferts per cada un dels establiments i de les característiques d’aquests.

L’Associació tampoc es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que poguessin afectar a la participació en el sorteig o als serveis rebuts com a contraprestació al pagament d’aquests.

L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus de despesa derivada de la participació en aquest sorteig, ja sigui de telèfon, desplaçaments o qualsevol altra circumstància, tampoc del pagament de la taxa turística dels allotjaments en que poguessin incórrer els participants o els afortunats en qualsevol de les fases del mateix.

 

Desena: legislació i fur aplicables

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada d’aquestes bases de participació serà d’aplicació la legislació espanyola davant els tribunals i jutjats nacionals competents.

A Girona, gener de 2018.

 


POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA TURISME I RESTAURACIO DE GIRONA, en endavant l’ASSOCIACIÓ, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la pàgina web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra pàgina web a d’altres pàgines webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la pàgina web estigui redirigida. L’ASSOCIACIÓ no controla el contingut de les pàgines webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes pàgines webs.

  1. Dret d'informació:En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ informa als usuaris d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, que les seves dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal creat per l’ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA TURISME I RESTAURACIO DE GIRONA i sota la seva responsabilitat.
  1. Finalitat:Les dades personals dels usuaris recollides en els formularis de participació en el sorteig Girona10 es faran servir per poder gestionar amb l’establiment corresponent les places que hagin estat assignades mitjançant el present sorteig, així com per a poder enviar informació i publicitat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels productes i serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ. L’interessat autoritza la comunicació o cessió de les seves dades per a assolir les finalitats indicades i en aquells casos en que així estigui regulat per la normativa aplicable.
  1. Veracitat de les dades:L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per a poder donar/facilitar el servei sol·licitat.
  1. Consentiment de l'usuari:El subministrament de les seves dades implica l'acceptació d’aquesta política de privacitat i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a les finalitats abans descrites. En el cas de que no vulgui rebre informació publicitària, ens ho pot fer saber enviant-nos un correu a info@gironahostaleria.com, amb l'assumpte BAIXA PUBLICITAT.
  1. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació:L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a les nostres oficines situades al c/ Marquès Caldes de Montbui nº 60, baixos de (17003) Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica info@gironahostaleria.com
  1. Mesures de seguretat:L’ASSOCIACIÓ l'informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
  1. Confidencialitat:En compliment de la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari li faciliti.
  1. Cookies:L’ASSOCIACIÓ utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política de cookies.

 

Organitza

11a34-ahg.jpg 261aa-logo-ajuntament-girona.png

Patrocina

9c12e-Caixa-bank.png